.

syarat & Syarat

Sila luangkan sedikit masa untuk membaca terma dan syarat dengan teliti.

TERMA DAN SYARAT BERIKUT PAKAI UNTUK AKSES DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB INI DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH AIDEAH COMMUNICATION SDN BHD. DENGAN MENGAKSES MANA-MANA ​​LAMAN WEB INI DAN / ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, ANDA BERSETUJU UNTUK MEMATUHI TERMA DAN SYARAT INI TANPA HAD ATAU KELAYAKAN.

JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TERMA DAN SYARAT, SILA HENTIKAN AKSES KE LAMAN WEB DAN / ATAU PENGGUNAAN INI PERKHIDMATAN.

umum

istilah “Aideah” seperti yang digunakan dalam terma dan syarat ini merujuk kepada “Aideah Communication Sdn Bhd” dan penerbitannya, sama ada secara individu dan / atau berkumpulan yang konteksnya menghendaki.

Semua produk dan perkhidmatan Aideah Communication Sdn Bhd adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat perjanjian yang mengawal penggunaannya. Terma dan syarat ini adalah bertujuan untuk mengawal akses anda ke laman web ini dan mereka ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan terma dan syarat yang mengawal apa-apa transaksi(s), produk(s) dan / atau perkhidmatan(s) disediakan dalam laman web ini. Sekiranya berlaku percanggahan antara terma dan syarat-syarat dan terma-terma dan syarat transaksi yang berkaitan(s), produk(s) dan / atau perkhidmatan(s) diperuntukkan di dalam ini, mereka ini akan diguna pakai.

maklumat yang, bahan, fungsi dan kandungan yang disediakan di dalam laman web itu boleh berubah dari semasa ke semasa dengan notis atau tanpa notis mengikut budi bicara mutlak Aideah Communication Sdn Bhd. akses secara berterusan atau penggunaan laman web dan / atau perkhidmatan yang disediakan di sini selepas apa-apa perubahan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan.
Penafian

Bahan-bahan dan maklumat dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau perkara lain, disediakan oleh Aideah Communication Sdn Bhd pada “sebagai adalah” dan “seperti yang terdapat” asas. Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terkandung dalam laman web ini termasuklah bahan dan maklumat yang disediakan oleh pihak ketiga.

The Aideah Communication Sdn Bhd tidak membuat apa-apa yang nyata atau tersirat jaminan, perwakilan atau pengendorsan termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan hakmilik, bukan pelanggaran, kebolehdagangan, kegunaan, operasi, kesempurnaan, kesemasaan, ketepatan, kualiti yang memuaskan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan laman web, bahan, maklumat dan / atau fungsi di dalamnya dan liabiliti MENAFIKAN bagi kesilapan dan ketinggalan dalam bahan-bahan, maklumat dan / atau fungsi. Tanpa menjejaskan sifat di atas dan / atau terma-terma dan syarat-syarat perjanjian yang mengawal semua produk dan perkhidmatan Aideah Communication Sdn Bhd, langkah yang munasabah akan diambil oleh Aideah Communication Sdn Bhd untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat yang berkaitan dengan maklumat, transaksi dan produk Aideah Communication Sdn Bhd yang berasal semata-mata dari Aideah Communication Sdn Bhd.

Lagi Aideah Communication Sdn Bhd tidak menjamin atau mewakili bahawa akses kepada keseluruhan atau sebahagian(s) terhadap laman web ini, bahan-bahannya, maklumat dan / atau fungsi yang terkandung di dalamnya akan disediakan tanpa gangguan atau bebas ralat atau bahawa sebarang kecacatan yang dikenal pasti akan dibetulkan, atau bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan atau kehilangan maklumat yang dihantar, bahawa tidak ada virus atau mencemar atau merosakkan harta-harta lain akan dihantar atau bahawa tiada kerosakan akan berlaku kepada sistem komputer anda.

Bahan-bahannya, maklumat dan fungsi yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dalam apa jua keadaan dianggap atau ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan untuk menjual, beli, memberi, mengambil, isu, memperuntukkan atau pemindahan, atau sebagai memberi sebarang nasihat berhubung dengan saham, saham, bon, nota, kepentingan, unit amanah, dana bersama atau sekuriti lain, pelaburan, pinjaman, pendahuluan, kredit atau deposit dalam mana-mana bidang kuasa.

Anda hendaklah bertanggungjawab untuk menilai kualiti, kecukupan, kesempurnaan, kesemasaan dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, nasihat, pendapat dan maklumat lain yang diperoleh atau boleh diakses melalui laman web; Lagi anda perlu mendapatkan nasihat profesional pada setiap masa dan mendapatkan pengesahan bebas daripada bahan-bahan dan maklumat yang diberikan sebelum membuat apa-apa pelaburan, perniagaan atau keputusan komersil berdasarkan mana-mana bahan-bahan atau maklumat.

pautan

Pautan dari atau ke laman web di luar laman web ini adalah untuk kemudahan sahaja. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu tidak berada di bawah kawalan Aideah Communication Sdn Bhd. Oleh itu Aideah Communication Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab dan tidak memberi jaminan berkenaan dengan kandungan laman web tersebut, pihak-pihak ketiga yang dinamakan atau produk dan perkhidmatan mereka. tambahan pula, pautan yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai pengesahan atau verifikasi atau kelulusan Laman-laman web tersebut atau kandungannya. Pautan ke laman web lain adalah atas risiko anda sendiri dan Aideah Communication Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengan menghubungkan. Adalah lebih baik bagi anda untuk membaca penyata dasar privasi (jika ada) mana-mana laman web yang dikaitkan dengan laman web ini.
hak cipta

Melainkan dinyatakan sebaliknya, hakcipta laman web ini dan kandungannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, imej, grafik, fail bunyi, fail animasi, fail video, dan susunannya, adalah kepunyaan Aideah Communication Sdn Bhd, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa yang berkaitan. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedarkan, dihantar semula, siaran, dipaparkan, dilakukan, dihasilkan semula, diterbitkan, berlesen, dipindahkan, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Aideah Communication Sdn Bhd.

Anda juga tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu menyatakan Aideah Communication Sdn Bhd, memasukkan pautan ke laman web ini di mana-mana laman web lain, bingkai atau “cermin” apa-apa bahan yang terkandung di laman web ini di mana-mana pelayan lain.

Sebarang pengeluaran semula, penghantaran semula atau penyalinan atau pengubahsuaian yang lain mana-mana kandungan laman web Aideah Communication Sdn Bhd mungkin melanggar hak-hak undang-undang berkanun atau biasa yang boleh menjadi subjek tindakan undang-undang.

Aideah Communication Sdn Bhd menafikan semua liabiliti yang mungkin timbul daripada apa-apa pengeluaran semula yang tidak dibenarkan atau penggunaan kandungan laman web ini.

Tanda dagang

semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo yang dipaparkan dalam laman web ini adalah kepunyaan Aideah Communication Sdn Bhd dan / atau pemilik pihak ketiga masing-masing seperti yang dinyatakan dalam laman web ini.

Melainkan jika kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Aideah Communication Sdn Bhd atau pemilik pihak ketiga yang berkenaan dengan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo yang dipaparkan di laman web itu telah diperoleh, tiada lesen atau Tidak hak diberikan kepada mana-mana pihak yang mengakses laman web ini untuk penggunaan, muat turun, membiak, menyalin atau mengubah cap dagang, tanda perkhidmatan atau logo. Begitu juga, melainkan jika kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Aideah Communication Sdn Bhd atau pemilik yang berkenaan telah diperolehi, tiada tanda dagangan itu, tanda perkhidmatan atau logo boleh digunakan sebagai pautan atau untuk menandakan mana-mana pautan ke laman web Aideah Communication Sdn Bhd atau mana-mana laman web lain.

Pengecualian Liabiliti

Aideah Communication Sdn Bhd dan / atau rakan kongsinya harganya tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian, liabiliti ketat atau apa-apa asas lain, termasuk tanpa had, langsung atau tidak langsung, khas, bersampingan, turutan atau punitif, atau kehilangan keuntungan atau simpanan yang timbul berhubung dengan akses atau penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan laman web ini (atau mana-mana pautan pihak ketiga kepada atau daripada laman web Aideah Communication Sdn Bhd), pergantungan pada maklumat yang terkandung dalam laman web ini, apa-apa teknikal, perkakasan atau perisian kegagalan dalam apa jua bentuk, gangguan tersebut, ralat, peninggalan, kelewatan dalam operasi, virus komputer, atau sebaliknya.

Klausa pengecualian ini hendaklah mula berkuat kuasa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pampasan

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan terus menanggung rugi Aideah Communication Sdn Bhd daripada semua liabiliti, tuntutan, kerugian dan perbelanjaan, termasuk sebarang bayaran undang-undang yang mungkin ditanggung oleh Aideah Communication Sdn Bhd berkaitan dengan atau yang timbul daripada (1) penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini dan perkhidmatan yang disediakan di sini, atau (2) pelanggaran terma dan syarat ini dalam apa jua keadaan, atau (3) apa-apa hak harta intelek atau hak milik tuntutan pelanggaran hak yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap Aideah Communication Sdn Bhd berkaitan dengan penggunaan laman web ini.
penamatan

Aideah Communication Sdn Bhd berhak untuk menamatkan dan / atau menggantung akses anda ke laman web ini dan / atau penggunaan laman web ini pada bila-bila, untuk apa-apa sebab. khususnya, dan tanpa had, Aideah Communication Sdn Bhd boleh menamatkan dan / atau menggantung akses anda sekiranya anda melanggar mana-mana terma dan syarat, atau melanggar hak-hak orang Aideah Communication Sdn Bhd, mana-mana pengguna lain, atau mana-mana pihak ketiga.

Pelbagai

Kegagalan Aideah Communication Sdn Bhd untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan terma dan syarat ini tidak akan membentuk penepian hak atau peruntukan tersebut.

Jika mana-mana bahagian terma dan syarat ini adalah ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dengan undang-undang, maka peruntukan yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh yang sah, peruntukan dikuatkuasakan yang paling sesuai dengan tujuan peruntukan asal dan baki peruntukan lain dalam terma dan syarat ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Apa-apa hak yang tidak diberi secara nyata ini adalah terpelihara.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Terma dan syarat ini adalah ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Dengan mengakses laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan di sini dengan Aideah Communication Sdn Bhd, Anda dengan ini bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

Aideah Communication Sdn Bhd tidak membuat sebarang representasi bahawa bahan-bahan, maklumat, fungsi dan / atau perkhidmatan yang disediakan di laman web ini adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan dalam bidang kuasa selain daripada Malaysia.